payday loans Payday loans

Prins Bernhard Cultuurfonds

prins-bernhard-cultuurfonds-logoSteun het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigt zij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het fonds jaarlijks bijna vierduizend projecten en personen ondersteunen. Dat maakt deze organisatie, met een landelijk fonds en twaalf regionale afdelingen, een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland. Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kans.

Jaarlijks reikt het Cultuurfonds de Zilveren Anjer uit en daarnaast nog enkele andere prijzen zoals oeuvreprijzen en aanmoedigingsprijzen. De werkterrijnen van het fonds zijn: Podiumkunsten, Beeldende kunst, Monumentenzorg, Geschiedenis & letteren, Natuurbehoud, Beurzen.

Geschiedenis
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is op 10 augustus 1940 in Londen opgericht om geld in te zamelen voor de aankoop van oorlogsmaterieel. Prins Bernhard was vanaf de oprichting regent. Meer dan de helft van het bijeengebrachte geld is aan de Nederlandse regering geschonken voor de financiering van bommenwerpers, torpedoboten, de torpedojager Jan van Galen en een Dakota hospitaalvliegtuig. De rest werd aan de Britse regering overhandigd als bijdrage in de aanschaf van Spitfires.

Na de oorlog kreeg het fonds een andere doelstelling: “de bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid”. Er kwam een algemeen bestuur met vertegenwoordigers van alle levensbeschouwelijke en politieke geledingen uit de Nederlandse samenleving. Prins Bernhard bleef regent. Het fonds verrichtte zelf geen werkzaamheden, maar verleende financiële steun aan personen of organisaties, mits deze geen uitgesproken politiek of religieus karakter hadden. In 1950 stelden regent en bestuur een bijzondere onderscheiding in voor personen die zich belangeloos hebben ingezet voor de Nederlandse cultuur of die van de Nederlandse Antillen: de Zilveren Anjer. De financiële grondslag voor de Zilveren Anjer werd gevormd door het legaat van de geheim agent Thijs Taconis, die in september 1944 in Mauthausen werd doodgeschoten.

Organisatie
De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit het in Amsterdam gevestigde landelijk opererende fonds en twaalf afdelingen in de provincies die de desbetreffende regio’s bedienen.

Het Cultuurfonds heeft in januari 2006 een Raad van Toezichtmodel ingevoerd. Dit betekent dat de toezichttaken bij de Raad van Toezicht liggen en dat de bestuurlijke taken zijn toebedeeld aan de directeur/bestuurder. De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds kent nu een Stichtingsraad, waarin vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en politiek zitting hebben. Er wordt gestreefd naar een landelijke spreiding. De Stichtingsraad wordt gevormd door de Raad van Toezicht, een College van Adviseurs en het bestuur. Het statutaire bestuur wordt gevormd door de directeur en wordt bijgestaan door een College van Gedelegeerden, samengesteld uit de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het beleid en controleert de organisatie.

Steun het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Stem of voeg toe aan : Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Voeg toe aan je Google bladwijzers