payday loans Payday loans

Archief voor: oktober, 2007

Revalidatiefonds »

revalidatiefonds logoSteun het Revalidatie Fonds.

Ongeveer één op de tien mensen in Nederland heeft door ongeval of aangeboren afwijking een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Revalidatie helpt mensen opnieuw vorm en inhoud te geven aan hun leven en eigen keuzes te maken, met als doel zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Maar revalideren alleen is niet voldoende. Het is zaak de samenleving zo in te richten dat mensen met een functiebeperking zo normaal mogelijk en zelfstandig kunnen leven. Voor extra aanpassingen en voorzieningen is vaak veel geld nodig. Het Revalidatiefonds helpt.

Het fonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren en stimuleert de deelname aan het alledaagse leven! Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer; het Revalidatiefonds wil een samenleving zonder drempels creëren waar iedereen kan meedoen.

Lees verder: Revalidatiefonds

Prins Bernhard Cultuurfonds »

prins-bernhard-cultuurfonds-logoSteun het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigt zij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het fonds jaarlijks bijna vierduizend projecten en personen ondersteunen. Dat maakt deze organisatie, met een landelijk fonds en twaalf regionale afdelingen, een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland. Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kans.

Jaarlijks reikt het Cultuurfonds de Zilveren Anjer uit en daarnaast nog enkele andere prijzen zoals oeuvreprijzen en aanmoedigingsprijzen. De werkterrijnen van het fonds zijn: Podiumkunsten, Beeldende kunst, Monumentenzorg, Geschiedenis & letteren, Natuurbehoud, Beurzen.

Lees verder: Prins Bernhard Cultuurfonds

Oxfam Novib »

oxfam-novib-logoSteun Oxfam Novib.

Meer dan éénderde van de wereldbevolking leeft in armoede. Wereldwijd strijden mensen voor hun rechten en voor een fatsoenlijk bestaan. Oxfam Novib steunt hen daarbij en streeft naar een rechtvaardige wereld zonder armoede.

De belangrijkste oorzaak van armoede is onrecht. Iedereen heeft recht op een eerlijk inkomen, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en een veilig leven. Ieder mens moet zijn of haar stem kunnen laten horen en heeft recht op een eigen identiteit. Vooral zij die het zwaarst door armoede en onrecht worden getroffen: vrouwen, kinderen en minderheden. Wereldwijd strijden mensen voor hun rechten en voor een fatsoenlijk bestaan. Oxfam Novib steunt hen daarbij.

De organisatie steunt projecten, versterkt lokale organisaties en voert campagnes voor rechtvaardig beleid. Lokaal én internationaal, want armoede en onrecht zijn wereldwijde problemen en hebben te maken met onrechtvaardige economische en politieke verhoudingen. Daarom werkt Oxfam Nederland samen met Oxfam International en heten ze sinds kort Oxfam Novib.

Organisatie
Het kantoor van Oxfam Novib staat in Den Haag. Van hieruit werken rond de 350 mensen aan het steunen van projecten in ontwikkelingslanden. En voeren ze campagne voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

In principe zendt Oxfam Novib geen medewerkers uit. Ze zijn juist overtuigd van de kracht van mensen om hun eigen problemen op te lossen. Vandaar de samenwerking met lokale partnerorganisaties in ontwikkelingslanden.

Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel. Zo heeft Oxfam Novib sinds 2004 een kantoor in Nairobi. Van hieruit helpen ze kleine lokale organisaties om hun capaciteit te versterken. En sinds 2005 zijn een aantal medewerkers tijdelijk gevestigd in gebieden die door de tsunami zijn getroffen. Zo kunnen zij de de vele activiteiten beter coördineren.

Geschiedenis
De Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (Novib) wordt opgericht op 23 maart 1956 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Hierbij zijn pater Simon Jelsma, dominee Johannes Hugenholtz en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen betrokken. Prins Bernhard wordt algemeen voorzitter, in het bestuur nemen plaats professor Egbert de Vries (ISS), Simon Jelsma, prof. Theo Scholten, Henk Oosterhuis (NVV), de heer Simonis (namens de werkgevers), de heer Borstlap (CNV). Directeur wordt Ger van Vlijmen. Vernieuwend aan Novib is dat zij zich naast armoedebestrijding ook richt op educatie, bewustwording en lobby. Ze presenteert zich als een organisatie waarin de hele Nederlandse samenleving zich moet kunnen vinden. Alle maatschappelijke organisaties en politieke partijen worden dat jaar gevraagd lid te worden. Novib houdt kantoor in het huis van de directeur en later zelfs in Paleis Noordeinde.

Steun Oxfam Novib.